Οι Στόχοι και η Αναπτυξιακή Διάσταση

Η ένταξη του παρόντος Προγράμματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της οριζόντιας Πράξης «Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της σημασίας του Θεάτρου στην αρχαιότητα και σήμερα», διευρύνει το εκπαιδευτικό της περιεχόμενο, προσδίδει ιδιαίτερα σημαντική προστιθέμενη αξία στο βιωματικό της χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζει το επιστημονικό της υπόβαθρο.

Η καθιέρωση σε διεθνές επίπεδο των Θεσμών που δημιουργούνται, αξιοποιεί πλήρως το μοναδικό - απόλυτο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, ως της μήτρας που γέννησε το Αρχαίο Δράμα. Ταυτόχρονα όμως, την καθιστά και ως το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς διεθνώς, για την σύγχρονη προσέγγιση και προώθηση του Αρχαίου δράματος στην εκπαίδευση.

Παράλληλα, έχει ιδιαίτερη σημασία να υπογραμμιστεί και η δυναμική (βραχυπρόθεσμα και μεσο-μακροπρόθεσμα) αναπτυξιακή διάσταση της καθιέρωσης των δύο νέων θεσμών «ΠΡΑΞΙΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ & ΝΕΩΝ» και «ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», αλλά βεβαίως και των λοιπών δράσεων. Ιδίως για τον 1ο εξ αυτών, η ετήσια παρουσία εκατοντάδων μαθητών, σπουδαστών και νέων από το εξωτερικό, μαζί με τους συνοδούς, συγγενείς και φίλους (που για προφανείς λόγους θα έρθουν για να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις), σε συνδυασμό με την σταδιακή υλοποίηση των υπολοίπων Δράσεων του Έργου, θα δημιουργήσουν αναμφίβολα μια σειρά από ιδιαίτερα αξιόλογες θετικές άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Ενδεικτικά και μόνον αναφέρονται:
  • η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (τόσο άμεσα με βάση τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου, όσο και έμμεσα κατά την πλήρη ανάπτυξη των επί μέρους δραστηριοτήτων του)
  • η σημαντική εισροή οικονομικών πόρων στο τουριστικό σκέλος (μεταφορές, διαμονή, σίτιση, παράλληλες δράσεις, κλπ.) και μάλιστα σε περίοδο που δεν χαρακτηρίζεται ως αιχμής
  • η βέβαιη προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος για την αναβάθμιση κι επέκταση του εύρους υλοποίησης των Δράσεων, με τη μορφή παροχής Χορηγιών, αλλά και στο επίπεδο βελτίωσης υπαρχόντων υποδομών και ανάπτυξης νέων.

Οι ευρύτερες θετικές επιπτώσεις υλοποίησης του Έργου, τόσο στο παιδαγωγικό και πολιτιστικό - καλλιτεχνικό επίπεδο, όσο και στην αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της χώρας, ασφαλώς θα δημιουργήσουν μια σειρά πολύμορφων παράγωγων αποτελεσμάτων.