Προοίμιο

Τα κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Δραματουργίας  χάρη στη διαχρονικότητα και το ιδιαίτερο βάθος των νοημάτων τους, έχουν αναχθεί σε πανανθρώπινο αγαθό, κληρονομιά του παγκόσμιου πολιτισμού και παρακαταθήκη για τις ερχόμενες γενιές.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου δραστηριοτήτων με επίκεντρο τη δημιουργία, που θα συνδυάζει τη θεατρική πρακτική, την άσκησή της στο σχολικό περιβάλλον και την αξιοποίηση των καρπών της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και σπουδαστές, ενήμεροι και για τις διεθνείς εξελίξεις γύρω από το θέμα, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν με αρτιότερο τρόπο τη διαχρονική και διεθνή εμβέλεια του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος και τον τρόπο με τον οποίο αυτό επηρεάζει  την κοινωνία και την εξέλιξή της.

Η συστηματική προώθηση της θεατρικής διάστασης του Αρχαίου Δράματος στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα ωφελήσει  με πολλούς τρόπους όλους τους συμμετέχοντες, με τις καινούργιες  γνώσεις, τη βαθύτερη κατανόηση των αξιών  και την ευρύτερη παιδεία που προσφέρει. Η παραστατική απόδοση της δραματικής ποίησης, λειτουργώντας παράλληλα με τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας – γραμματείας και της αισθητικής αγωγής, έχει ως στόχους  την πολύπλευρη αναβάθμιση της θεατρικής αγωγής του μαθητή - σπουδαστή, μέσα και από τις αξίες που περιέχονται στα κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Δραματουργίας , αλλά και την ενδυνάμωση της συλλογικής δημιουργίας.